1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm chữ số tận cùng khác 0 của giai thừa


0

6

Trong quá trình giải bài toán tìm số chữ số 0 tận cùng của 31! Bạn Thiện thắc mắc liệu có cách nào tìm được ba chữ số đứng liền trước các chữ số 0 tận cùng của 31! không? Bạn có thể tìm được ba chữ số này chứ?

471
8 trả lời:

2

31! = 13! x ( 14 x 15 x ... x 21 ) x ( 22 x 23 x ... x 28 ) x ( 29 x 30 x 31 )

     = 6227020800 x 8204716800 x 5967561600 x 26970

Có 3 CSTC khác 0 là :

     208 x 168 x 616 x 697 $\equiv$ 288 ( mod 1000 )

Vậy 3 CSTC khác 0 là 288.

#1: ngày 01/06/2016
616

Thêm bình luận

2

8222838654177922817725562880000000

#2: ngày 09/06/2016
196

Thêm bình luận

2

31!=8222838654177922817725562880000000

nên 3 chữ số tận cùng là 288

#3: ngày 31/05/2016
132

Thêm bình luận

1

288

#4: ngày 06/06/2016
196

Thêm bình luận