1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Đếm số cách bước lên bậc thang với 1 bước lên 1, 2 hoặc 3 bậc


1

0

Một người bước lên các bậc thang của một ngôi nhà. Có 3 cách bước: Một bước lên một bậc thang, một bước lên hai bậc thang, một bước lên ba bậc thang. Số cách người đó bước lên bậc thang thứ tư là bốn. Tính số cách người đó bước từ bậc thang thứ nhất đến bậc thang thứ 40.

2 trả lời:

1

bạn viết một vài số n=1,2,3... ra xog tìm CT truy hồi nhé khá lâu đấy 

tham khảo: http://maytinhbotui.vn/Lesson/Detail/ky-nang-day-so-trong-casio-cuc-hay-cuc-ba-dao

#1: ngày 15/11/2015
4

Thêm bình luận

0

ctth ra bn

 

#2: ngày 21/11/2015

Thêm bình luận