1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức một biến

Phân tích đa thức x^5+x-1 thành nhân tử


0

2

Phân tích đa thức thành nhân tử: x5+x-1

4 trả lời:

3

@Người dùng ẩn 552547: 21:09 08/06/2016

Phân tích đa thức thành nhân tử

x5+x-1

x5+x-1 = x5-x4+x3+x4-x3+x2-x2+x-1

           = x3(x2-x+1)+x2(x2-x+1)-(x2-x+1)

           = (x2-x+1)(x3+x2-1)

#1: ngày 08/06/2016
123

Thêm bình luận

1
bú dick à ngu qó
#2: ngày 28/06/2018

hay nhe » Ẩn danh 723571 0 0 ngày 28/06/2018

Thêm bình luận

1
cos gì kho đau do qua
#3: ngày 28/06/2018

Thêm bình luận

-2
ủa bài này của lớp 8 mà..................................................................
#4: ngày 04/11/2017
471

Thêm bình luận