1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tìm 3 chữ số tận cùng của 2010!


0

2

Tìm 3 chữ số tận cùng của 2010!

196
3 trả lời:

1

Ta có 2010! có số thừa số 5 ít hơn số thừa số 2 nên nếu 2010! có bao nhiêu thừa số 5 thì sẽ có bấy nhiêu chữ số 0 tận cùng.

2010! = 1.2.3.....2010

Các thừa số có thừa số 5 : 5, 10, 15, 20, ... , 2010

Các thừa số có 2 thừa số 5 : 25, 50, 75, 100, ... , 2000

Các thừa số có 3 thừa số 5 : 125, 250, 375, ... , 2000

Các thừa số có 4 thừa số 5 : 625, 1250, 1875

Vậy 2010! có số thừa số 5 là : ( ( 2010 - 5 ) : 5 + 1 ) + ( ( 2000 - 25 ) : 25 + 1 ) + ( ( 2000 - 125 ) : 125 + 1 ) + ( ( 1875 - 625 ) : 625 + 1 ) = 501

Vậy 2010! có 501 chữ số 0 tận cùng

Vậy 3 chữ số tận cùng của 2010! là 000.

#1: ngày 10/06/2016
616

Thêm bình luận

1

từ 15! trở đi tất cả các dây thừa đều có 3 chữ số tận cùng là 000smiley

#2: ngày 10/06/2016
230

Thêm bình luận

1

KQ =  000.

#3: ngày 10/06/2016
471

Thêm bình luận