1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hệ phương trình, bất phương trình, Max - Min
  3. Max - Min

Tìm min: (a+b+c+d)(1/a+1/b+1/c+1/d)


1

14

Tìm giá trị nhỏ nhất của: $\dfrac{{a + b + c + d}}{{\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c} + \dfrac{1}{d}}}$

73
9 trả lời:

2

cho xin cách làm đi ạ

#1: ngày 25/07/2016
73

Thêm bình luận

1

16

#2: ngày 25/08/2016
164

Thêm bình luận

1

16

#3: ngày 25/07/2016
1

Thêm bình luận

1

16

#4: ngày 25/07/2016
44

Cho mình xin cách giải với » Ẩn danh 785194 0 0 ngày 19/10/2018

Thêm bình luận