1. Nguyễn Phương Thanh Ngân
  2. số học
  3. lớp 8

tìm n để n thỏa điều kiện chia dư


0

0

tìm số tự nhiên n để n chia 99 dư 1, n chia 98 dư 2 , n chia 97 dư 3, n chia 95 dư 4

2 trả lời:

1

Lê Mã Siêu: 15:38 02/02/2017

Nguyễn Phương Thanh Ngân: 11:09 12/01/2017

tìm số tự nhiên n để n chia 99 dư 1, n chia 98 dư 2 , n chia 97 dư 3, n chia 95 dư 4

n = 175043584 smiley

@ lê mã siêu ơi nếu đề cho nhỏ nhất thì sao và bạn có thể trình bày dc ko!

 

#1: ngày 07/02/2017

Thêm bình luận

1

Nguyễn Phương Thanh Ngân: 11:09 12/01/2017

tìm số tự nhiên n để n chia 99 dư 1, n chia 98 dư 2 , n chia 97 dư 3, n chia 95 dư 4

n = 175043584 smiley

#2: ngày 02/02/2017
1

Thêm bình luận