1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Số nguyên tố

Tìm tổng các ước lẻ của 804257792


0

5

Tìm tổng các ước lẻ của 804257792

Công thức để tính là như thế nào?

6 trả lời:

1

Ta có A 804257792=220 .13 .59

Tổng các ước lẻ của A là : ( 13+1).(59+1)=840

vậy tổng các ước lẻ của A là 840

Các bạn đừng SAO CHÉP wink

#1: ngày 01/01/2017
6

Thêm bình luận

1

Làm đúng rồi nha các bạn!

#2: ngày 01/01/2017
616

Thêm bình luận

1

à,sai thật rồi

đó là bạn tính tổng các ước chẵn mà

#3: ngày 01/01/2017
14

Thêm bình luận

1

Nguyễn Võ Đức Sang: 00:49 01/01/2017

Tìm tổng các ước lẻ của 804257792

Kết quả là 840 nhưng có cách giải khác

#4: ngày 01/01/2017
27

Thêm bình luận