1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phép chia, biểu diễn các số thực
  3. Liên phân số

Lập quy trình ấn phím tính chính xác giá trị liên phân số


0

4

Lập quy trình ấn phím tính chính xác giá trị biểu thức:

$A=1+\dfrac{1}{3+\dfrac{2}{4+\dfrac{6}{7+\dfrac{2}{2+\dfrac{1}{9+\dfrac{4}{3+\dfrac{3}{1+\dfrac{1}{3+\dfrac{2}{5}}}}}}}}}$

4 trả lời:

1

Gán 0 vào biến Y : 0 SHIFT STO Y

Nhập biểu thức : M = X : X = AX + BY : Y = M CALC

   X? 5 (Cho phân số ở dạng $\dfrac{x}{5}$) =

   A? 3 =

   B? 2 =

Ở mỗi vòng lặp nhập các cặp số (1; 1) ; (3; 3) ; (9; 4) ; (2; 1) ; (7; 2) ; (4; 6) ; (3; 2) ; (1; 1) vào x và y.

Giá trị của X chính là tử số, còn Y là mẫu số

Kết quả : $\dfrac{360150}{278680}=\dfrac{36015}{27868}$

#1: ngày 25/06/2016
616

Thêm bình luận

1

nó phải ở dạnh phân số bạn à ; còn cách của bạn hiếu ra số thập phân .

 

#2: ngày 25/06/2016
74

Thêm bình luận

1

@Phan Văn Hiếu: 13:51 25/06/2016

b1, 3+25=175 gán vào Ans

b2,1+1Ans

b3, 3+3Ans 

b4, 9+4Ans 

b5,2+1Ans 

b6, 7+2Ans 

b7, 4+6Ans 

b8, 3+2Ans 

b9, 1+1Ans 

đề bài kêu tính chính xác nha Hiếu.

#3: ngày 25/06/2016
616

Thêm bình luận

1

b1, $3 + \dfrac{2}{5} = \dfrac{17}{5}$ gán vào Ans

b2,$1 + \dfrac{1}{Ans}$

b3, $3+  \dfrac{3}{Ans}$ 

b4, $9 + \dfrac{4}{Ans}$ 

b5,$2 + \dfrac{1}{Ans}$ 

b6, $7 + \dfrac{2}{Ans}$ 

b7, $4 + \dfrac{6}{Ans}$ 

b8, $3 + \dfrac{2}{Ans}$ 

b9, $1 + \dfrac{1}{Ans}$ 

#4: ngày 25/06/2016
196

Thêm bình luận