1. Diễn đàn toán Violympic
  2. Toán Violympic lớp 9 ✔
  3. Toán tiếng Việt ✔

tính gt biểu thức


0

0

cho a2+b2+c2+42=2a+8b+10c

tính a+b+c bằng bao nhiêu?

4 trả lời:

1

dễ thôi mà: a+b+c=10

#1: ngày 08/12/2016
1

Thêm bình luận

1
a+b+c=10
#2: ngày 20/09/2016
1

Thêm bình luận

1

YUU RIN: 21:32 13/09/2016

cho a2+b2+c2+42=2a+8b+10c

tính a+b+c bằng bao nhiêu?

a2-2a+1+b2-8b+16+c2-10+25=0

<=>(a-1)2+(b-4)2+(c-5)2=0

<=>a=1;b=4;c=5

do đó a+b+c=10

#3: ngày 15/09/2016
1

Thêm bình luận

0

YUU RIN: 21:32 13/09/2016

cho a2+b2+c2+42=2a+8b+10c

tính a+b+c bằng bao nhiêu?

a+b+c = 10

#4: ngày 13/09/2016

Thêm bình luận