1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tính tổng A= 8 +12 +16 +20+ ... + 2016


0

2

Tính tổng A= 8 +12 +16 +20+ ... + 2016

Giải: $\sum\limits_{x = 2}^{504} {4x}  = 509036$

Tại sao x chạy từ 2 đến 504 vậy quý bạn?

2 trả lời:

1

Ta có: 8 = 4 . 2

12 = 4 . 3

16 = 4 . 4

20 = 4 . 5

...

2016 = 4 . 504

Ta có được công thức tổng quát là 4x và giá trị của x trong dãy số lần lượt từ 2 đến 504 vì vậy nên x chạy từ 2 đến 504.

#1: ngày 02/06/2016
616

Thêm bình luận

1
 
2016 = 4 . 504
#2: ngày 02/06/2016
230

Thêm bình luận