1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Dãy số tường minh

Tính tổng s = s1 + s2 + s3 + s4 + ... + s100


0

5

Bạn Minh cảm thấy chán nản khi học về dạng toán tổng dãy, nó quá dễ đối với Minh. Vì thế bạn Phương đã đố bạn Minh một bài toán như sau:

S1=1+2S2=3+4+5S3=6+7+8+9S4=10+11+12+13+14......

Hãy tính S=S1+S2+S3+S4+...+S100. Bạn Minh thấy bài toán lạ quá, chưa biết phải làm sao cả. Bạn hãy giúp Minh tìm S xem là bao nhiêu?

5 trả lời:

1

 từ S1 đến S100 có số số hạng là :     ( ( 101 - 2 ) + 1 ) x ( 101 + 2 ) : 2 = 5150 ( số hạng )

gọi n là số hạng cuối cùng của dãy

(n-1):1+1=5150

n=(5150-1):1+1=5150

Tổng S1 + S2 + S3 + ... + S100 = (5150+1)5150 x : 2 = 13263825

 

 

#1: ngày 01/07/2016
196

Thêm bình luận

1

đầu tiên xích ma X     X chạy từ 2 đến 101

sau đó xích ma tiếp X    X chạy từ 1 đến Ans

ra KQ là    13263825

#2: ngày 25/05/2016
230

Thêm bình luận

1

Ta thấy dãy từ S1 đến S100 có số số hạng là :     ( ( 101 - 2 ) + 1 ) x ( 101 + 2 ) : 2 = 5150 ( số hạng )

Tổng S1 + S2 + S3 + ... + S100 = 5150 x 5151 : 2 = 13263825

Đáp số :     13263825

#3: ngày 24/05/2016
616

Thêm bình luận

1

yes

#4: ngày 01/07/2016
11

Tính ra từng số thôi » Thám Tử TH thời edo 1 0 ngày 10/01/2018

Thêm bình luận