1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Học sinh phải giải 40 bài toán, bài đạt loại giỏi cộng 20 điểm


1

2

Để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi. Một học sinh phải giải 40 bài toán. Biết 1 bài đạt loại giỏi được cộng 20 điểm, mỗi bài khá hay trung bình được cộng 5 điểm, 1 bài yếu kém trứ bớt đi 10 điểm. Làm xong 40 bài học sinh đó được tổng điểm là 155 điểm. Hỏi em làm được bao nhiêu bài bài loại giỏi, yếu kém. Biết số bài khá và trung bình là 13 bài.

1 trả lời:

1
Để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi. Mỗi học sinh phải giải 40 câu. Biết 1 bài đạt loại giỏi được cộng 20 điểm, 1 bài khá hay trung bình được cộng 5 điểm, 1 bài yếu trừ bớt đi 10 điểm. Làm xong 40 câu học sinh được 155 điểm. Hỏi học sinh này làm bao nhiêu bài giỏi, yếu kém. Biết số bài khá và trung bình là 13 bài.
#1: ngày 02/09/2021

Thêm bình luận