1. Nguyễn Phương Thanh Ngân
  2. số học
  3. lớp 8

Toán chứng minh


1

0

Cho a + b + c = 0. Chứng minh a3 + b3 + c3 = 3abc

4
1 trả lời:

2

@Người dùng ẩn 582259: 21:31 13/09/2016

Cho a + b + c = 0. Chứng minh a3 + b3 + c3 = 3abc

a + b + c = 0

$\Leftrightarrow$ a + b = -c

a3 + b3 = (a + b)3 - 3ab(a + b)

$\Leftrightarrow$ a3 + b3 + c3 = (a + b)3 - 3ab(a + b) + c3

                                           = ( -c )3 - 3ab.( -c ) + c3

                                           = 3abc

#1: ngày 13/09/2016
4

Thêm bình luận