1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm số biết tổng số bị trừ và số trừ là 107


0

2

Một phép trừ có tổng số bị trừ và số trừ là 107. Tổng của số bị trừ và hiệu là 115. Tìm số bị trừ, số trừ và hiệu.smiley

5 trả lời:

3

Ta có : Số bị trừ = Hiệu + Số trừ

⇒ ( Số bị trừ + Số trừ ) + ( Số bị trừ + Hiệu ) = 3 x Số bị trừ = 107 + 115 = 222

⇒ Số bị trừ = 222 : 3 = 74

Số trừ = 107 - 74 = 33

Hiệu = 115 - 74 = 41

Vậy số bị trừ là 74, số trừ là 33 và hiệu là 41.

#1: ngày 08/06/2016
616

Thêm bình luận

1

@Người dùng ẩn 552547: 13:18 08/06/2016

Một phép trừ có tổng số bị trừ và số trừ là 107. Tổng của số bị trừ và hiệu là 115. Tìm số bị trừ, số trừ và hiệu.smiley

Gọi A là số bị trừ, B là số trừ và C là hiệu

Theo đề bài, ta có:

A+B = 107     và A+C = 115

Từ A-B = C thay vào A+C = 115 ta được

A+A-B = 115 hay 2A-B = 115

=> (2A-B)+(A+B) = 115+107 =222

<=> 2A-B+A+B = 222

<=> 3A =222

<=> A = 74

Kết hợp A+B = 107 ta được B = 107-74 = 33

                                      và C = A-B = 74-33 = 41

Vậy A = 74, B = 33 và C = 41

#2: ngày 08/06/2016
123

Thêm bình luận

1
Gọi A là số bị trừ, B là số trừ và C là hiệu Theo đề bài, ta có: A+B = 107 và A+C = 115 Từ A-B = C thay vào A+C = 115 ta được A+A-B = 115 hay 2A-B = 115 => (2A-B)+(A+B) = 115+107 =222 <=> 2A-B+A+B = 222 <=> 3A =222 <=> A = 74 Kết hợp A+B = 107 ta được B = 107-74 = 33 và C = A-B = 74-33 = 41 Vậy A = 74, B = 33 và C =
#3: ngày 11/11/2018

Thêm bình luận

1

A = 74, B = 33 và C = 41

#4: ngày 08/06/2016
471

Thêm bình luận