1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm số biết tổng số bị trừ và số trừ là 107


5 trả lời:

0
A=74,B=33,C=41
#6: ngày 22/10/2018

Thêm bình luận