1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tính giá trị đúng của dãy số Un=3^n+2046


0

1

Cho dãy số: Un=3n+2046 với n = 0, 1, 2, 3…

Tính giá trị đúng của B = U25 + U26 + U27 + … + U41

73
2 trả lời:

1

Ta có $U_{n}=3^n+2046$

Suy ra $B=U_{25}+U_{26}+U_{27}+...+U_{41}$

$B=3^{25}+3^{26}+3^{27}+...+3^{41}+17.2046$

$B=\left(3+3^2+3^3+...+3^{41}\right)-\left(3+3^2+3^3+...+3^{24}\right)+17.2046$

$B=\dfrac{3^{42}-3}{2}-\dfrac{3^{25}-3}{2}+17.2046$

$B=54709494565756179603-423644304720+34782$

 Vậy $B=54709494142111909665$

#1: ngày 06/07/2016
616

Thêm bình luận

1

54709494142111909665

#2: ngày 06/07/2016
471

Thêm bình luận