1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Tập hợp - Tổ hợp - Xác suất

Đếm số hình chữ nhật trong lưới có kích thước 114x282


0

1

Cho một bảng ô vuông có kích thước 114x282. Hãy tính số hình chữ nhật trong bảng ô vuông có kích thước 114x282.

Lưới ô vuông - hình chữ nhật

Hình minh họa: Bảng ô vuông có kích thước 5x8

Ví dụ: Bảng ô vuông có kích thước 2x2 sẽ có 9 hình chữ nhật.

196
1 trả lời:

2

Câu này công thức thứ 2 

$\begin{array}{l}
a.b = 9\\
\dfrac{{a.(a + 1).b.(b + 1)}}{4} = \dfrac{{2.3.2.3}}{4} = 9\\
 =  > \dfrac{{114.115.282.283}}{4} = 261564165
\end{array}$

#1: ngày 16/10/2016
199

Thêm bình luận