1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Trước đây 5 năm tuổi ba mẹ con cộng lại bằng 58


0

3

Trước đây 5 năm tuổi ba mẹ con cộng lại bằng 58 tuổi. Sau đây 5 năm mẹ hơn chị 25 tuổi và hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

4 trả lời:

1

Gọi a, b, c lần lượt là số tuổi của mẹ, chị và em 5 năm trước $\left(a,b,c \epsilon N*\right)$

Ta có trước đây 5 năm tổng số tuổi ba mẹ con là 58 tuổi (a + b + c = 58)

Sau 5 năm tuổi của ba mẹ con là 73 tuổi ((a + 5) + (b + 5) + (c + 5) = 58 + 3 x 7 = 73)

Sau 5 năm mẹ hơn con 25 tuổi và hơn em 31 tuổi, hay $a + 5 = 25 + (b + 5) = 31 + (c + 5)$

$\Rightarrow 3(a+5)=a+5+25+b+5+31+c+5=a+b+c+71$

Thế a + b + c = 58 vào : $3(a+5)=58+71=129 \Rightarrow a=38$

$b=13$ ; $c=7$

VẬy tuổi hiện nay của ba mẹ con là : a = 38 + 5 = 43 ; b = 13 + 5 = 18 ; c = 7 + 5 = 12

Đáp số: Mẹ : 43 ; Chị : 18 ; Em : 12.

#1: ngày 03/07/2016
616

Thêm bình luận

0

gọi số tuổi của mẹ hiên nay là a ta có 
mỗi năm mỗi người tăng lên một tuổi =>tổng số tuổi của 3 mẹ con sau 5 năm là 58+5+5+5=73 
sau 5năm mẹ hơn con 31 tuổi vá hơn chi 25 tuổi nên ta có pt 
=>ta có a+a-25+a-31=73 
=>3a = 73+25+31 
=>a=43 =>số tuổi mẹ hiện nay là 43-5=38 
số tuổi chị hiên nay là 43-25-5=13 tuổi 
tuổi con hiên nay là 43-31-5=7 tuổi

#2: ngày 09/07/2016
196

Thêm bình luận

1

Ta nhận xét :

  • Vì hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian nên mẹ luôn hơn chị 25 tuổi và hơn em 31 tuổi.
  • 5 năm trước tuổi ba mẹ con cộng lại bằng 58 tuổi. Cho đến nay, mỗi người thêm 5 tuổi, vì vậy tổng số tuổi của ba mẹ con hiện nay là :
58 + 5 x 3 = 73 (tuổi)
Ta có sơ đồ biểu thị tuổi của ba mẹ con hiện nay :
#3: ngày 03/07/2016
471

Thêm bình luận

0

mẹ :43;con:12;chị:18

#4: ngày 09/07/2016
3

Thêm bình luận