1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Ước chung - Bội chung

Tìm ƯCLN của 123456789 và 987654321


0

3

Tìm ƯCLN của 123456789 và 987654321

196
4 trả lời:

1

Bạn có thể sử dụng thuật toán sau để tìm ước (giải trên máy tính Casio fx-500VN Plus):

Gán 123456789 vào A, 987654321 vào B

Rồi ghi vào màn hình: $\left| {A - B} \right| \to A$

Kéo con trỏ lên và sửa màn hình lại thành: $\left| {A - B} \right| \to A:\left| {A - B} \right| \to B$

Sau đó ấn = cho đến khi có giá trị bằng 0 thì giá trị còn lại là UCLN.

Riêng bài này sau khi bấm vài lần, chúng ta thấy trên màn hình hiện giá trị 9 đứng yên số còn lại chia hết cho 9.

Vậy UCLN là 9.

#1: ngày 02/06/2016
471

Thêm bình luận

1

123456789=32x13717421

987654321=32x172x379721

ƯCLN(123456789;987654321)=32=9

Vậy ƯCLN(123456789;987654321)=9

#2: ngày 02/06/2016
123

Thêm bình luận

1

9

#3: ngày 02/06/2016
74

Thêm bình luận

0

bài này đùng ơ clit

#4: ngày 04/11/2017
15

Thêm bình luận