1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Số nguyên tố

Tìm ước nguyên tố lớn nhất của 9603801


-1

3

Tìm ước nguyên tố lớn nhất của 9603801.

5 trả lời:

1

9603801

#1: ngày 26/07/2016
471

Thêm bình luận

1

NHưng vẫn đúng

 

#2: ngày 25/07/2016
1

Thêm bình luận

1

1030 là hợp số mà

#3: ngày 25/07/2016
31

Thêm bình luận

1

Ta phân tích 9603801 ra thừa số nguyên tố  bằng máy tính Casio 570 VN PLUS được 3.3.1067089. Lấy căn bậc 2 của 1067089 ta được 1033. Ta thấy số 1033 là số nguyên tố (Bằng cách sử dụng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố bằng tay)

 

 

Trần Lê Quang Huy: 15:58 25/07/2016

 Ước nguyên tố lớn nhất của 9603801 là 1033.

 

#4: ngày 25/07/2016

Thêm bình luận