1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tìm chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị của g(2044)


0

2

Cho $g\left( x \right) = \dfrac{{x + {x^2} + {x^3} + ... + {x^{2044}}}}{{\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{{{x^2}}} + \dfrac{1}{{{x^3}}} + ... + \dfrac{1}{{{x^{2044}}}}}}$

Tìm chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị của g(2044)

2 trả lời:

1

kết quả của cô đúng đó

#1: ngày 18/08/2016
471

Thêm bình luận

1

$\dfrac{{x + {x^2} + {x^3} + .... + {x^{2044}}}}{{\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{{{x^2}}} + \dfrac{1}{{{x^3}}} + .... + \dfrac{1}{{{x^{2044}}}}}} = \dfrac{{\dfrac{{{x^{2045}} - x}}{{x - 1}}}}{x^{2045}.\dfrac{{{x^{2045}} - x}}{{x - 1}}} = {x^{2045}} = {2044^{2045}} = ....24$

#2: ngày 18/08/2016
59

Thêm bình luận