1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm số nếu bỏ chữ số 6 cuối cùng và đặt chữ số 6 lên trước thì số mới gấp 4 lần


0

0

Tìm số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn hai tính chất sau:

1) Viết dưới dạng số thập phân có tận cùng là 6.

2) Nếu bỏ chữ số 6 cuối cùng và đặt chữ số 6 lên trước các số còn lại sẽ được số mới gấp 4 lần số ban đầu.

1 trả lời:

0

có bạn nào biết không giúp mình với smiley

 

#1: ngày 10/08/2017
1

Thêm bình luận