1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Số nguyên tố

Tìm số x, sao cho tổng số đó với số nghịch đảo là một số nguyên


0

4

Tìm số hữu tỉ x, sao cho tổng của số đó với số nghịch đảo của nó là một số nguyên

11 trả lời:

0

Vì x là số hữu tỉ nên đặt x=a/b (a,b nguyên ; (a,b)=1 (p/s tối giản í))      

Ta có : a/b + b/a =(a^2+b^2)/ab    

Để a/b+b/a nguyên thì (a^2+b^2) chia hết cho ab

 Vì b^2 chia hết cho b r => a^2 phải chia hết cho b mà (a,b)=1 =>a chia hết cho b

TTự :    b chia hết cho a

Do đó a=b hoặc a=-b

Hay: x=1 hoặc x=-1

#1: ngày 18/12/2016
13

Thêm bình luận

0

Gọi số hữu tỉ là x

Ta có: x+1/x = (x^2+1)/x

Để x+1/x là số nguyên thì (x^2+1)/x là số nguyên

<=> x^2 +1 chia hết cho x 

Mà x^2 chia hết cho x 

<=> 1 chia hết cho x

<=> x là ước của 1

<=> x thuộc {1;-1}

Vậy x=1 hoặc x=-1

#2: ngày 02/12/2016
3

Thêm bình luận

0

Cách làm thì mik đã trình bày như trên, mik ns thêm là cách gọi số hữu tỉ là x(x nguyên) của các bạn là sai r nhé vì :

+ Theo lớp 7 học thì số hữu tỉ có dạng a/b (a,b nguyên )

+Trong tập hữu tỉ ko có phép chia hết (trừ số nguyên)  

+Nếu làm theo cách của mấy bạn thì x là số nguyên(vì có phép chia hết), nếu thế thì để x+1/x nguyên , mà x cũng nguyên => 1/x nguyên => 1 chia hết cho x lun nhé, nhưng cách này sai r

#3: ngày 18/12/2016
13

Thêm bình luận

0

Carthrine Nguyễn: 22:06 01/12/2016

Tìm số hữu tỉ x, sao cho tổng của số đó với số nghịch đảo của nó là một số nguyên

Gọi số hữu tỉ là x

Ta có: x+1/x = (x^2+1)/x

Để x+1/x là số nguyên thì (x^2+1)/x là số nguyên

<=> x^2 +1 chia hết cho x 

Mà x^2 chia hết cho x 

<=> 1 chia hết cho x

<=> x là ước của 1

<=> x thuộc {1;-1}

Vậy x=1 hoặc x=-1

#4: ngày 18/12/2016
90

Thêm bình luận