1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Chia tiền của 4 người góp vốn nhận được 9 902 409 255 đồng


0

2

4 người cùng góp vốn . Tổng lãi nhận đc là 9,902,409,255 đồng và đc chia theo tỉ lệ giữa người 1 và người 2 là 2:3 , tỉ lệ giữa người 2 và người 3 là 1:5 , tỉ lệ giữa người 3 và người 4 là 6:7

1 trả lời:

0

Theo mình, bổ sung bài trên như sau: Tính số tiền lại mỗi người nhận được.

Lời gải:

Gọi a, b, c, d là số tiền lãi lần lượt của người thứ 1, 2, 3, 4 nhận được

Ta có: $\left\{ \begin{array}{l}
 \dfrac{a}{2} = \dfrac{b}{3} \\ 
 \dfrac{b}{1} = \dfrac{c}{5} \\ 
 \dfrac{c}{6} = \dfrac{d}{7} \\ 
 a + b + c + d = 9402409255 \\ 
 \end{array} \right.$

Đến đây biến đổi dùng dãy tỉ số bằng nhau của lớp 7 hoặc dùng hệ phương trình của lớp 9 sẽ tìm đựơc kết quả.

#1: ngày 17/08/2016
59

Thêm bình luận