1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức nhiều biến

Phân tích đa thức 6x^3+x^2y+23xy^2+12y^3 thành nhân tử


2 trả lời:

1

(1+3xy+3+y^2)^2=6x^3+x^2y23xy^2+12y^3

#1: ngày 12/06/2016
74

Thêm bình luận

0

@Nguyễn Phương Thanh Ngân: 11:12 12/06/2016

phân tích đa thức sau thành nhân tử :6x3+x2y+23xy2+12y3

bạn giải chi tiết để ra kết quả i

#2: ngày 12/06/2016
73

Thêm bình luận