1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức một biến

Tìm một cặp số a, b sao cho F(x)=x4+4x3+ax2+bx+1 là bình phương


0

2

Tìm một cặp số a, b sao cho F(x)=x4+4x3+ax2+bx+1 là bình phương của một đa thức.

2 trả lời:

1

a=6;b=4. Bài này quá dễ

#1: ngày 09/12/2016
249

Thêm bình luận

0

6;4 .................................................................Vậy thôi...........................................................

#2: ngày 07/11/2016

Thêm bình luận