1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

Cho 4 số x;y;z;t thỏa mãn (x+y)(z+t)+xy+88=0


0

4

Cho 4 số x;y;z;t thỏa mãn (x+y)(z+t)+xy+88=0

 

 

6 trả lời:

1

Đầy đủ

Cho x;y;z;t thỏa mãn (x+y)(z+t)+xy+88=0

Tìm min

A=x^2+9y^2+16z^2+24t^2

#1: ngày 01/10/2017
32

Thêm bình luận

1

laugh

#2: ngày 10/08/2017
471

Thêm bình luận

1

thế bài này ra bao nhiêu vậy Khang

#3: ngày 28/04/2017
70

Thêm bình luận

1

bài này khó thật đấy

#4: ngày 28/04/2017
249

Thêm bình luận