1. Nguyễn Phương Thanh Ngân
  2. Hình học
  3. lớp 9

xác định vị trí của dây


0

0

Cho đường tròn (O;R) dựng đường tròn (O';R') sao cho O thuộc đường tròn (O';R').Dây AB của đường tròn (O;R)  di động và tiếp xúc với đường tròn (O';R') tại C. xác định vị trí của dây AB để AC2+BC2 đạt GTLN.

(đề 2004-2005)

 

0 trả lời: