1. Casio fx580VN X
  2. Phương trình - bất phương trình
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

Bài toán 1: Giải phương trình $x^3-6x^2+11x-6=0$.

Cách bấm máy phương trình bậc 3

Nghiệm của phương trình bậc 3

Cực đại/cực tiểu của hàm số bậc 3

Bài toán 2: Tìm cực đại/cực tiểu của hàm số $y=x^3-3x^2+3x-1$.

Tìm cực trị của hàm số bậc 3 

Nguồn: diendanmaytinhcamtay.vn