1. Casio fx580VN X
  2. CALC và SOLVE
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

Mục đích: Tính toán giá trị biểu thức.

♦ Phạm vi sử dụng:

♦ Để ra khỏi CALC: Bấm C.

Ví dụ: Tính giá trị biểu thức $A=x^2+y^2$ tại $x=3,\, y=7$.

  • Nhập vào biểu thức $x^2+y^2$ [d+Q)d
  • Bấm CALC r, máy hỏi x? nhập vào 3= máy hỏi y? nhập vào 7=

Bấm =, màn hình hiển thị: