1. Casio fx580VN X
  2. Phương trình - bất phương trình
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

♦ Thao tác: w9

♦ Sau khi vào chức năng giải phương trình/hệ phương trình, màn hình sẽ đưa ra một số tùy chọn gồm có 1: Simul Equation và 2 là Polynomial:

♦ Các tính năng mới bổ sung vào fx580VN X:

Bài toán: Giải phương trình bậc hai $x^2-2x-3=0$.

Nếu trong quá trình sử dụng có chức năng nào chưa rõ, vui lòng đăng bài tại Diễn đàn toán casio fx580VN X