1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Bài giảng theo chuyên đề

Kĩ năng tìm GTNN và GTLN bằng máy tính casio

Nếu bạn chưa biết tìm GTLN và GTNN cái này sẽ giúp ít rất nhiều cho bạn, ứng dụng máy tính để tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.
Cảm ơn 2 Theo dõi 1 Sao chép

Phương pháp dùng máy tính casio để tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.