1. Casio fx580VN X
  2. CALC và SOLVE
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

Ví dụ: Cho $u_1=-1, \, u_{n+1}=u_n+3$ với $n\geq 1$. Viết 5 số hạng đầu của dãy số.

  • Nhập vào biểu thức A=A+1:B=B+3.

  • Bấm CALC r, máy hỏi A? nhập vào 1=, bấm =  một lần nữa, máy hỏi B? nhập vào p1==

  • Ž Bấm ==, màn hình hiển thị tương ứng với $u_3$:

  • Bấm ==, màn hình hiển thị tương ứng với $u_4$:

  • Bấm ==, màn hình hiển thị tương ứng với $u_5$: