1. Casio fx580VN X
  2. Tổng quát - cài đặt
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

  • Cài đặt hiển thị số phức bao gồm $a+bi$ (hiển thị dạng số phức hình chữ nhật) và $r$∠$\theta$ (hiển thị dạng lượng giác).
  • Khi ở cả hai chế độ này, màn hình máy tính đang trong Phương thức COMPEX và hiển thị như sau:

Vậy $z=1+i=\sqrt{2}\left(\cos{45^\circ}+i\sin {45^\circ} \right)=\sqrt{2}\left( \cos{\dfrac{\pi}{4}}+i\sin{\dfrac{\pi}{4}} \right)$.