1. Casio fx580VN X
  2. Tổng quát - cài đặt
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

  • Đầu vào (Input): nhập một giá trị đầu vào là một số tự nhiên hoặc một biểu thức tính toán số tự nhiên.
  • Đầu ra (Output): Sẽ hiển thị là một tự nhiên ở dạng phân số, căn thức hoặc π.

Ví dụ:

  • Đầu vào (Input): nhập một giá đầu vào là một số tự nhiên hoặc một biểu thức tính toán số tự nhiên.
  • Đầu ra (Output): Sẽ hiển thị là một tự nhiên ở dạng số thập phân.

Ví dụ:

  • Đầu vào (Input): nhập vào là một dòng số tự nhiên hoặc một dòng biếu thức tính toán số học.
  • Đầu ra (Output): sẽ hiển thị là một dòng số tự nhiên hoặc một dòng số thập phân.

  • Đầu vào (Input): nhập vào là một dòng số tự nhiên hoặc một dòng biểu thức tính toán số học.
  • Đầu ra (Output): sẽ hiển thị là số thập phân theo dòng.

Ví dụ: