1. Casio fx580VN X
  2. Tổng quát - cài đặt
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

Ấn qw (SET UP) 2 để vào cài đặt góc.

Quy đổi: 1π radian =200 gradian.

Chú ý 1: Cài đặt chế độ Radian khi tính đạo hàm, tích phân.

Chú ý 2: Khi chọn kiểu nhập góc theo dạng nào thì phải để đúng theo biểu tượng tính toán dạng đó. Nếu không sẽ cho ra kết quả sai.

Bài toán: Chuyển 1 radian sang đơn vị độ.

  • Cài đặt máy tính ở chế độ Degree: qw21
  • Thao tác: 1T22=x
  • Thu được: $1^r=57^\circ$.

Bài toán: Tính sin 30°  trong môi trường đang cài đặt radian.

  • Nhập vào máy tính: j30T21)=
  • Thu được kết quả:

Xem trực quan nội dung hướng dẫn qua Video: