1. Casio fx580VN X
  2. Tổng quát - cài đặt
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

Bài toán: Làm tròn số 0,4545212 tới 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

Lời giải:

  • Cài đặt làm tròn 3 chữ số thập phân bằng cách bấm qw313
  • Nhập vào số 0,4545212, kết quả thu được:

  • Trở về chế độ ban đầu: bấm q93== hoặc q91==

Bài toán: Cài đặt SCI 1 và SCI 3 cho kết quả của phép chia 1÷7.

  • Quan sát kết quả 1÷7  trong chế độ tính toán thường:

  • Quan sát trong chế độ SCI 1 và SCI 3:

Kết quả được viết dưới dạng lũy thừa $a\times 10^n$ nếu giá trị cho trong khoảng, bên ngoài khoảng, kết quả sẽ hiển thị là số thập phân.

  • Chế độ Norm 1: $10^{-2}>\mid x\mid,\, \mid x \mid \geq 10^{10}$.
  • Chế độ Norm 2: $10^{-9}>\mid x\mid,\, \mid x\mid \geq 10^{10}$.

Ví dụ: