1. Casio fx580VN X
  2. Tổng quát - cài đặt
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

  • Cài đặt hiển thị phân số bao gồm ab/c (hiển thị hỗn số) và b/c (hiển thị phân số).
  • Khi ở cả hai chế độ này, màn hình máy tính vẫn hiển thị biểu tượng mặc định:

  • Tính toán ở hai chế độ cài đặt như sau:

Nhập vào kết quả: 6/5, so sánh kết quả thu được.