1. Casio fx580VN X
  2. Tổng quát - cài đặt
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

  • Cài đặt ký hiệu kỹ thuật gồm On (Bật) và Off (Tắt).
  • Khi ở chế độ bật, màn hình sẽ hiển thị ký hiệu E phía bên trên:

 

  • Các thông số ký hiệu kỹ thuật:

Ví dụ phép tính: 1 chia 7 = 0.142857142857...

Tham gia download tài liệu Tài liệu fx580VN X hoặc tham gia Diễn đàn fx580VN X