1. Casio fx580VN X
  2. Tổng quát - cài đặt
Cảm ơn 1 Theo dõi Sao chép

Cài đặt hiển thị cho phương trình, hệ phương trình bao gồm Bật và Tắt kết quả số phức khi giải phương trình bậc hai vô nghiệm.