1. Casio fx580VN X
  2. CALC và SOLVE
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

Ví dụ: Trong môi trường số phức, tính $i^5,i^{10}, i^{20}$.

  • Nhập vào biểu thức $i^x$ b^[.
  • Bấm CALC r, máy hỏi x? nhập vào 5=
  • Bấm ==, màn hình hiển thị:

  • Bấm CALC r, máy hỏi x? nhập vào 10=
  • Bấm ==, màn hình hiển thị:

  • Thực hiện tương tự cho $i^{20}$: