1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hướng dẫn - giới thiệu
Cảm ơn 3 Theo dõi 1 Sao chép

Ta có thể cài đặt màn hình để ấn định chữ số lẻ, thập phân,định số dạng chuẩn (\small \dpi{80} \fn_jvn a\times 10^{n} ) bằng cách sau:

Ấn  để có mà hình

:MthIO                              :LineIO

:Deg                                  :Rad 

:Gra                                   :Fix      

:Sci                                    :Norm

Chức năng của Fix

 

Ấnđể chọn (Fix) ấn định số chữ số lẽ từ 0 đến 9

Tùy theo ta muốn hiện lên bao nhiêu chữ số lẽ có tính tròn mà ta chọn

Ví dụ: 1 ta muốn làm tròn 4 chữ số trong phép chia  \small \dpi{80} \fn_jvn 8\div 3=2,6667

Cách ấn máy  ta sẽ được kết quả làm tròn 4 chữ số \small \dpi{80} \fn_jvn 2,6667

Nếu ta lấy kết quả \small \dpi{80} \fn_jvn 2,6667\times 3= 8

Cách ấn máy  ta được kết quả là 8

Ví dụ: 2 ta muốn làm tròn 6 chữ số trong phép chia \small \dpi{80} \fn_jvn 8\div 3=2,666667

Cách ấn máy   ta sẽ được kết quả làm tròn 6 chữ số \small \dpi{80} \fn_jvn 2,666667

Nếu ta lấy kết quả \small \dpi{80} \fn_jvn 2,666667\times 3= 8

Cách ấn máy  ta được kết quả là 8

Ở đây tuy máy làm tròn số nhưng bộ nhớ của máy vẫn lưu 15 chữ số

Nếu dùng phím

Ta vẫn dùng cách làm tròn 4 chữ số trong phép chia \small \dpi{80} \fn_jvn 8\div 3=2,6667 nhưng khi thử nhân lại thì kết quả lại không chính xác \small \dpi{80} \fn_jvn 2,6667×3=8,0001

Cách ấn máy 

Chức năng (Sci)

 

Ấn (Sci) ấn định chữ số của a trong (\small \dpi{80} \fn_jvn a\times 10^{n} )   (số nguyên của a từ 1 đến 9). Ấn từ 0 đến 9 để ấn định chữ số của a

Ví dụ : tính 5 chia 500 với 4 chữ số

\small \dpi{80} \fn_jvn 5\div 500= 1.000\times 10^{-2}

Cách ấn máy 5500 ta được kết quả \small \dpi{80} \fn_jvn 1.000\times 10^{-2}

Chức năng Norm

Ấn và tiếp ấn(Norm1), hoặc (Norm2)

· +       Norm1: đưa vào dạng \small \dpi{80} \fn_jvn a\times 10^{n} những  số x có :

                                  \small \dpi{80} \fn_jvn \left | x \right |< 10^{-2} hay  \small \dpi{80} \fn_jvn \left | x \right |> 10^{10}

Ví dụ \small \dpi{80} \fn_jvn 1\div 100\small \dpi{80} \fn_jvn = 1\times 10^{-3}

Ấn máy 11000

+·        Norm2: đưa vào dạng \small \dpi{80} \fn_jvn a\times 10^{n} những số x có

                 \small \dpi{80} \fn_jvn \left | x \right |< 10^{-9}           hay      \small \dpi{80} \fn_jvn \left | x \right |\geq 10^{10}