1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thông tin kỳ thi
Cảm ơn 2 Theo dõi 1 Sao chép

Kể từ năm học 2014 - 2015 cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay khu vực - Quốc gia sẽ tổ chức Online với hình thức thi với gần giống ý tưởng website http://maytinhbotui.vn (Hệ thống thi giải nhanh Toán trên máy tính bỏ túi Online)

 

Cuộc thi giải Toán máy tính cầm tay Online này sẽ không thi tập trung mà mỗi tỉnh là một địa điểm thi. Tính bảo mật đề thi máy tính cầm tay này sẽ được đảm bảo công bằng.

 

Download công văn: http://www.mediafire.com/download/is28kb2d59i3wxq

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG  HOÀ Xà HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT  NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 122/BGDĐT-GDTrH

V/v Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi

 học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2014-2015

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

            Thực hiện Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 05/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học (GDTrH) năm học 2014-2015; Căn cứ Thể lệ Cuộc thi giải toán trên máy tính Casio ban hành tại Công văn số 5259/THPT ngày 14/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bộ GDĐT hướng dẫn kế hoạch tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay ở cấp trung học cơ sở (THCS), cấp trung học phổ thông (THPT) và Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (GDTX THPT) năm học 2014-2015 như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

  - Cuộc thi tổ chức cho cá nhân học sinh trung học, học viên GDTX (sau đây gọi chung là học sinh) nhằm mục đích động viên học sinh nâng cao kĩ năng sử dụng máy tính cầm tay phục vụ quá trình học tập và làm việc.

  - Cuộc thi mang tính chất tự nguyện, được tổ chức nghiêm túc, khách quan, công bằng, đảm bảo tính giáo dục cao.

          2. Đối tượng dự thi

  2.1. Đối với cấp THCS: Là học sinh đang học ở lớp 9 hoặc lớp 8 (nếu được chọn vào thi theo đề lớp 9).

  2.2. Đối với cấp THPT: Là học sinh đang học ở lớp 12 hoặc lớp 11 (nếu được chọn vào thi theo đề lớp 12 THPT).

2.3. Đối với GDTX cấp THPT: Là học sinh đang học ở lớp 12 hoặc lớp 11 (nếu được chọn vào thi theo đề lớp 12 GDTX THPT).

          3. Điều kiện dự thi

  Học sinh thuộc đối tượng dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

a) Xếp loại học kì I năm học 2014-2015: hạnh kiểm Khá, học lực loại Khá trở lên.

b) Được tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) lựa chọn để tham gia thi.

4. Phương thức thi

Học sinh thuộc tỉnh nào dự thi tại tỉnh đó, theo hình thức thi trực tuyến. Học sinh làm bài thi trên mạng tại địa chỉ: http//thimaytinhcamtay.vn. Hướng dẫn sử dụng website của cuộc thi được gửi kèm theo công văn này.

Các sở GDĐT có Hội đồng thi chịu trách nhiệm về máy tính và bảo đảm đường truyền internet cho học sinh dự thi.

          5. Đơn vị dự thi

  5.1. Mỗi tỉnh tham gia là một đơn vị dự thi.

5.2. Mỗi đơn vị dự thi tham gia nhiều nhất 06 môn thi: mỗi môn dự thi có nhiều nhất 05 học sinh (tổng cộng không quá 30 học sinh, gồm môn Toán lớp 9, môn Toán lớp 12 THPT, Vật lí lớp 12 THPT, Hoá học lớp 12 THPT, Sinh học lớp 12 THPT và môn Toán lớp 12 GDTX THPT).

5.3. Giám đốc sở GDĐT phê duyệt danh sách học sinh được tham gia dự thi.

6. Đăng ký tham dự kỳ thi

   Chậm nhất vào ngày 27/02/2015 các đơn vị dự thi phải đăng ký danh sách học sinh  dự thi, gửi văn bản đăng kí thành lập Hội đồng thi (nêu rõ địa điểm, số phòng thi, số môn tham gia thi, điện thoại, email được sử dụng cho Hội đồng thi) theo mẫu ở Phụ lục 1 đính kèm công văn này về Bộ GDĐT (qua Vụ GDTrH) bằng chuyển phát nhanh qua bưu điện và qua địa chỉ email: pdtai@moet.edu.vn

Lưu ý: Phụ lục 1 phải bảo đảm đầy đủ và chính xác nội dung ghi ở các cột về: họ và tên; ngày sinh, tháng sinh, năm sinh; nơi sinh; trường; lớp; tỉnh/thành phố (để cấp giấy chứng nhận cho học sinh đạt giải được chính xác; Bộ GDĐT không cấp lại giấy chứng nhận nếu các thông tin gửi cho Bộ GDĐT không đúng).

Các văn bản quyết định, hướng dẫn, các thông báo, thông tin liên quan đến cuộc thi sẽ được Ban tổ chức cấp quốc gia cập nhật trên website.

7. Hồ sơ dự thi

  7.1. Danh sách dự thi

Danh sách học sinh dự thi được lập theo từng môn/cấp THCS, THPT, GDTX THPT (theo mẫu ở Phụ lục 1).

7.2. Thẻ dự thi

Sở GDĐT cấp cho học sinh theo mẫu ở Phụ lục 2.

7.3. Bảng ghi tên, ghi điểm

Sở GDĐT lập các bảng ghi tên, ghi điểm của Hội đồng thi. Việc lập bảng được thực hiện theo mẫu ở Phụ lục 3 theo từng môn học, xếp theo thứ tự vần a, b, c...
tên của học sinh, phần cuối bảng có xác nhận của Giám đốc Sở GDĐT.

8. Đề thi

8.1. Nội dung đề thi

Nội dung đề thi của mỗi cấp học nằm trong chương trình hiện hành của cấp học đó, chủ yếu là chương trình lớp cuối cấp.

  8.2. Bộ GDĐT tổ chức việc ra đề thi. Đề thi chính thức sẽ được mở cho học sinh làm trên máy vi tính khi bắt đầu giờ thi.

          - Đề thi ở mỗi môn gồm có 03 bài, mỗi bài gồm 05 câu hỏi:

+ Bài 1: câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.

+ Bài 2: câu hỏi dạng đúng - sai.

+ Bài 3: câu hỏi dạng điền đáp số.

- Thời gian làm mỗi bài là 20 phút, tổng thời gian làm bài là 60 phút, tổng điểm là 30 điểm (có hướng dẫn cách làm bài trên máy tính tại Phụ lục 4).

          - Đề thi và hướng dẫn chấm thi thuộc danh mục tài liệu mật.

9. Việc thành lập Hội đồng thi

  9.1. Mỗi sở GDĐT nơi có học sinh dự thi thành lập một hội đồng thi. Thành phần của Hội đồng thi gồm: Chủ tịch (là người của tỉnh ngoài), Phó Chủ tịch, Thư ký hội đồng, cán bộ coi thi.

9.2. Mỗi sở GDĐT ra quyết định cử cán bộ, giáo viên làm Chủ tịch hội đồng thi và cán bộ coi thi tại tỉnh khác. Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo sở hoặc lãnh đạo phòng GDTrH, lãnh đạo phòng GDTX, bảo đảm mỗi phòng thi có ít nhất 01 cán bộ coi thi thuộc tỉnh ngoài. Bộ GDĐT sẽ gửi danh sách phân công các sở GDĐT tham gia coi thi tại tỉnh khác vào tuần đầu tháng 3/2015 (kèm theo địa điểm, số phòng thi, số môn… của tỉnh đến coi thi).

9.3. Trước ngày thi 05 ngày, giám đốc sở GDĐT có Hội đồng thi căn cứ vào danh sách đoàn đến coi thi, ra quyết định lập Hội đồng thi.

          9.4. Hội đồng thi có nhiệm vụ coi thi và báo cáo kết quả về Bộ GDĐT.

10. Tổ chức thi

  10.1. Lịch làm việc của Hội đồng thi

a) Buổi sáng ngày 28/3/2015: Từ 8h00, họp Hội đồng thi để xét điều kiện dự thi từng học sinh và xem xét toàn bộ công tác chuẩn bị của Hội đồng thi.

b) Buổi chiều ngày 28/3/2015: Khai mạc, coi thi theo đúng lịch thi và các thể thức về coi thi giải cá nhân.

- 13h30: Khai mạc cuộc thi.

- 14h10: Cán bộ coi thi gọi học sinh vào phòng thi, kiểm tra Thẻ dự thi và hướng dẫn học sinh làm các thủ tục: đăng nhập, ghi số tài khoản đăng nhập vào danh sách học sinh dự thi.

- 14h25: Cán bộ coi thi viết Mã số thi chung của phòng thi lên bảng để học sinh nhập mã số theo yêu cầu.

- 14h30: Học sinh bắt đầu làm bài.

- 15h30: Kết thúc giờ thi.

10.2. Vật dụng được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, com pa, thước kẻ, bút mực, bút bi.

- Giấy nháp của học sinh do hội đồng thi phát.

- Máy tính cầm tay: Casio fx-500MS, ES; Casio fx-570MS, ES PLUS; Casio fx-500 VNPLUS; Casio fx-570 VNPLUS, Vinacal Vn-500MS, 570MS, Vinacal-570ES Plus, Vinacal-570ES Plus II và Vinacal-570MS New.

  10.3. Về coi thi

Thực hiện theo các qui định như đối với kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia và nội dung qui định tại văn bản này.

- Mỗi phòng thi có 02 cán bộ coi thi, trong đó có ít nhất 01 cán bộ coi thi của tỉnh ngoài và 01 giám sát ở ngoài phòng thi.

- Mỗi phòng thi có không quá 20 học sinh; học sinh được bố trí ngồi xen kẽ các môn với nhau, sao cho không có 02 học sinh cùng 1 môn thi ngồi cạnh nhau.

- Trước giờ thi chính thức 05 phút, cán bộ coi thi thông báo mã số thi cho học sinh để đăng nhập vào thi (hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 4). Học sinh phải nhập chính xác mã số thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách thi và kết quả đó mới được công nhận.

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm bài thi và được hiển thị trên màn hình của học sinh (hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 4).

  + Cán bộ coi thi lưu ý đối chiếu tài khoản đăng nhập của học sinh đăng nhập với số tài khoản trong danh sách học sinh dự thi.

  + Học sinh không được ra khỏi phòng thi trước khi giờ thi kết thúc (dù đã làm bài xong) để bảo mật Mã số thi.

  - Khi hết giờ thi, Mã số thi sẽ được khóa lại và học sinh không thể tiếp tục làm bài. Cán bộ coi thi yêu cầu học sinh ngồi tại chỗ để cán bộ coi thi ghi vào biên bản điểm thi, tổng thời gian làm bài thi (hiển thị trên màn hình máy tính của học sinh) và cho học sinh kí xác nhận kết quả thi của mình. Danh sách học sinh kèm kết quả thi phải có chữ ký xác nhận của cả 02 cán bộ coi thi và của học sinh dự thi.

10.4. Về chấm thi

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được chấm và lưu tự động trên website của cuộc thi.

- Điểm của toàn bài thi là tổng số điểm của các bài thi.

11. Việc xét giải

Ban tổ chức cấp quốc gia chỉ xét giải cá nhân theo hai chỉ số: chỉ số thứ nhất là điểm thi, chỉ số thứ hai là thời gian thi.

12. Hồ sơ báo cáo

 Hồ sơ báo cáo bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng thi, báo cáo tổng kết của Hội đồng thi; các bảng ghi tên ghi điểm, các loại biên bản của Hội đồng thi (nếu có). Hồ sơ của Hội đồng thi phải được niêm phong gửi về Bộ GDĐT bằng chuyển phát nhanh trước 18h00 ngày 28/3/2015 (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội và gửi qua email: pdtai@moet.edu.vn để làm văn bản trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

13. Giải thưởng và giấy chứng nhận học sinh đạt giải thưởng

13.1. Về cấp giấy chứng nhận

Những học sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay được Bộ GDĐT cấp giấy chứng nhận. Sở GDĐT hướng dẫn việc tổ chức phát giấy chứng nhận cho học sinh.

13.2. Giải thưởng

- Xét giải cá nhân (nhất, nhì, ba, khuyến khích) cho học sinh theo từng cấp học, môn học.

- Xét trên tổng số học sinh dự thi của mỗi môn học của một cấp học theo từng khu vực, tỉ lệ đạt giải của mỗi môn học của một cấp học như sau: số giải nhất 5%, số giải nhì 10%, số giải ba 20% và số giải khuyến khích 25%; tổng số giải không quá 60%.

+ Khu vực 1 (14 tỉnh và 01 trường): Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

+ Khu vực 2 (13 tỉnh): Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

+ Khu vực 3 (16 tỉnh): Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai.

+ Khu vực 4 (15 tỉnh): Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa -Vũng Tàu, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh.

+ Khu vực 5 (5 thành phố): Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

- Giải thưởng như sau: Giải Nhất: 800.000 đồng; Giải Nhì: 500.000 đồng; Giải Ba: 300.000 đồng; Giải Khuyến khích: 150.000 đồng do Công ty BITEX tài trợ. Riêng học sinh đạt giải Nhất Cuộc thi và trúng tuyển đại học trong năm 2015 sẽ được nhận thêm quà tặng trị giá 2.000.000 (hai triệu) đồng của Công ty BITEX. Giải thưởng được gửi cho học sinh đạt giải qua tài khoản (hướng dẫn tại Phụ lục 5).

14. Kinh phí

Kinh phí tổ chức cuộc thi tại các tỉnh lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí phù hợp khác.

 

 

15. Xử lý vi phạm

Việc xử lý vi phạm đối với những người tham gia làm công tác thi và học sinh dự thi được vận dụng theo Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia và các quy định hiện hành.

 

Nhận được văn bản này, các sở GDĐT có tổ chức hội đồng thi tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ GDTrH) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Như trên;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);

- Vụ GDTX (để phối hợp thực hiện);

- Công ty BITEX (để phối hợp thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ  TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

(đã kí)

 

 

Nguyễn Xuân Thành