1. Kỹ thuật testing 2

Câu hỏi khảo sát 2015 Câu hỏi khảo sát 2015
Câu hỏi khảo sát 2015Câu hỏi khảo sát 2015Câu hỏi khảo sát 2015Câu hỏi khảo sát 2015


Fds fdsf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd ds g
Fds fdsf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd ds gfds fdsf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd ds gfds fdsf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd ds gfds fdsf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd ds g

Dsf dsf dsfvb vcbvc bcv bvcb 22222
dsfsdg fdsgfd gdf gbb vcb cv bcv vb xcbvc bcv bcv bcv bxv cv xcv xcv xcv bcvb

Dasd asd asd asddas das dadas 555
dd asd asd asd asd asd asddasdas das dasddas das dasd asd

D asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcv
D asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcvd asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcvd asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcvd asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcvd asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcv

D asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcv
D asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcvd asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcvd asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcvd asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcvd asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcv

D asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcv
D asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcvd asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcvd asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcvd asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcvd asd asd as das fcdcxzv cxzv cxv xcv xcv xcv

Fdsf dsf sdf ds fgds gdf gfd vbc bcfbxcgb cvx bcvbcvxb
Fdsf dsf sdf ds fgds gdf gfd vbc bcfbxcgb cvx bcvbcvxb fdsf dsf sdf ds fgds gdf gfd vbc bcfbxcgb cvx bcvbcvxb fdsf dsf sdf ds fgds gdf gfd vbc bcfbxcgb cvx bcvbcvxb fdsf dsf sdf ds fgds gdf gfd vbc bcfbxcgb cvx bcvbcvxb fdsf dsf sdf ds fgds gdf gfd vbc bcfbxcgb cvx bcvbcvxb