Chuyên mục
  1. Kỹ thuật testing 2
  2. Phần 1: Tính giá trị biểu thức
  3. Phép cộng

Tính kết quả đúng của biểu thức tích 2 số (8).(5)

Cảm ơn Theo dõi Sao chép 518

Câu 101:

Tính kết quả đúng của phép tính sau: $12178913 \times 11475$