1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hệ phương trình, bất phương trình, Max - Min
  3. Hệ phương trình

Tìm x, y biết (1 + 2y)/18 = (1 + 4y)/24 = (1 + 6y)/6x


0

5

Tìm x, y biết: $\dfrac{{1 + 2y}}{{18}} = \dfrac{{1 + 4y}}{{24}} = \dfrac{{1 + 6y}}{{6x}}$  ( Viết kết quả dưới dạng (x;y), x, y là số thập phân gọn nhất)

1 trả lời:

1

Điều kiện : $x \ne 0$

Từ $\dfrac{{1 + 2y}}{{18}} = \dfrac{{1 + 4y}}{{24}}$ 

$ \Rightarrow 24 + 48y = 18 + 72y \Leftrightarrow y = \dfrac{1}{4}$

Thay vào giả thiết : $\dfrac{5}{{12x}} = \dfrac{1}{{12}}$

$ \Rightarrow x = 5$ (TM)

Vậy : $(x;y) = (5;\dfrac{1}{4})$

#1: ngày 01/07/2016
56

Thêm bình luận