1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phương trình, lượng giác, nghiệm nguyên
  3. Phương trình nghiệm nguyên

Tìm nghiệm nguyên: căn x + căn y = căn 931


1

1

Tìm nghiệm nguyên : căn x + căn y = căn 931

6
4 trả lời:

1
tìm ĐK
#1: ngày 09/02/2018
471

Thêm bình luận

1

Dùng phần mềm Mathtype nha bạn

#2: ngày 25/10/2016
199

Thêm bình luận

1

làm sao để ghi được dấu căn vậy 

#3: ngày 25/10/2016
6

Thêm bình luận

1

$\begin{array}{l}
\sqrt x  + \sqrt y  = \sqrt {931} \\
 <  =  > \sqrt x  + \sqrt y  = 7\sqrt {19} \\
\sqrt x  = a.7\sqrt {19} \\
\sqrt y  = b.7\sqrt {19} \\
a + b = 7\\
\left\{ \begin{array}{l}
a = 0 =  > x = 0 =  > y = 931\\
a = 1 =  > x = 19 =  > y = 684\\
a = 2 =  > x = 76 =  > y = 475\\
a = 3 =  > x = 171 =  > y = 304\\
a = 4 =  > x = 304 =  > y = 171\\
a = 5 =  > x = 475 =  > y = 76\\
a = 6 =  > x = 684 =  > y = 19\\
a = 7 =  > x = 931 =  > y = 0
\end{array} \right.\\
 =  > x;y \in \left\{ {0;3} \right\};\left\{ {19;684} \right\};\left\{ {76;475} \right\};\left\{ {171;304} \right\};\left\{ {304;171} \right\};\left\{ {475;76} \right\};\left\{ {684;19} \right\};\left\{ {931;0} \right\}
\end{array}$

#4: ngày 11/10/2016
199

Thêm bình luận