1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức một biến

Tìm f(x) biết chia (x-3) dư 10, x+5 dư 2, (x-3)(x+5) được thương x^2+1


1

4

Đa thức f(x) khi chia cho x-3 dư 10, x+5 dư 2, (x-3)(x+5) được thương là x^2+1, Xác định đa thức f(X) và xác định đa thức dư

Kết quả : f(x)=x^4+2x^3-14x^2+3x-8 ( Các bạn nêu cách giải hộ mình nhé, mình sẽ cảm ơn=)) )

5 trả lời:

2

thank nha các bạn                    

#1: ngày 05/03/2017
196

Thêm bình luận

1

$\begin{array}{l}
f(x) = (x - 3)(x + 5)({x^2} + 1) + ax + b\\
x = 3\\
 =  > f(x) = 3a + b = 10\\
x =  - 5\\
 =  > f(x) =  - 5a + b = 2\\
HPT:\\
\left\{ \begin{array}{l}
3a + b = 10\\
 - 5a + b = 2
\end{array} \right. =  > \left\{ \begin{array}{l}
a = 1\\
b = 7
\end{array} \right.\\
 =  > f(x) = (x - 3)(x + 5)({x^2} + 1) + x + 7\\
f(x) = ({x^2} + 2x - 15)({x^2} + 1) + x + 7\\
f(x) = {x^4} - 2{x^3} - 14{x^2} + 3x - 8
\end{array}$

#2: ngày 29/09/2016
199

Thêm bình luận

1

Vũ Lê Tường Vi: 19:43 21/09/2016

f(x)=(x-3)(x+5)(x^2+1)+ax+b

3a+b=10

5a+b=2

=> a=-4 b=22

f(x)=(x-3)(x+5)(x^2+1)-4x+22

 

Bạn ơi kết quả phải bằng x^4+2x^3-14x^2+3x-8

#3: ngày 24/09/2016
4

Thêm bình luận

1

f(x)=(x-3)(x+5)(x^2+1)+ax+b

3a+b=10

-5a+b=2

=> a=1 b=7

f(x)=(x-3)(x+5)(x^2+1)+x+7

 

#4: ngày 21/09/2016
8

Thêm bình luận