1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phép chia, biểu diễn các số thực
  3. Số thập phân - phân số

Tính tổng phân số lớn hơn hoặc bằng 1/34 và bé hơn hoặc bằng 21


0

5

Tính chính xác tổng các phân số có mẫu số là 99, lớn hơn hoặc bằng 1/34 và bé hơn hoặc bằng 21.

12
4 trả lời:

1

Gọi phân số có mẫu là 99 là $\dfrac{x}{99}$

Ta có:

   $\dfrac{1}{34} \leq \dfrac{x}{99} \leq 21$

   $\Rightarrow \dfrac{1:34.99}{34:34.99} \leq \dfrac{x}{99} \leq \dfrac{21.99}{99}$

   $\Rightarrow \dfrac{2,91176...}{99} \leq \dfrac{x}{99} \leq \dfrac{2079}{99}$

   Suy ra x thuộc khoảng (3; 2079)

Số phân số: (2079 - 3) + 1 = 2077 (phân số)

Tổng tử số của các phân số mẫu 99 cần tìm: (2079 + 3). 2077 : 2 = 2162157

Vậy tổng các phân số thỏa mãn là: $\dfrac{2162157}{99}=\dfrac{720719}{33}$

#1: ngày 27/07/2016
616

Thêm bình luận

1

bài của bn Vy Đoàn Thịnh

KQ = 11493, cách làm tượng tự như bn Nguyễn Phước Thịnh

 

#2: ngày 26/12/2016
5

Thêm bình luận

1

KQ = 720719/33

#3: ngày 27/07/2016
471

Thêm bình luận

0

Có bao nhiêu phân số có mẫu số là 68510 lớn hơn 1/31 và bé hơn hoặc bằng 1/5

#4: ngày 06/11/2016

Thêm bình luận