1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức nhiều biến

Tìm đa thức bậc V biết f(1)=1; f(2)=32; f(3)=243; f(4)=1024


0

3

Cho đa thức f(x) = x^5 + x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d.

Biết f(1)=1; f(2)=32; f(3)=243; f(4)=1024.

Tính f(10), f(15), f(20)

ghi kết quả cách nhau bởi dấu ;

5 trả lời:

1

haha

bài đó là do mk tạo

mà ko hỏi mk

#1: ngày 22/02/2017
249

Thêm bình luận

1

KQ ĐÂY NHA : NHỚ THANKS VÀ TẶNG HTsmiley

#2: ngày 22/02/2017
112

Thêm bình luận

1

DỂ VLsmiley

#3: ngày 22/02/2017
112

Thêm bình luận

0

Cho ®a thøc f(x) bËc 4, hÖ sè cña bËc cao nhÊt lµ 1 vµ tho¶ m•n:
 f(1) = 3; P(3) = 11; f(5) = 27. TÝnh gi¸ trÞ A = f(-2) + 7f(6) = ?

 

#4: ngày 10/10/2017

Thêm bình luận